Nowy Duninów 25.01.2021 r.

 

RG.271.1.3.2021.KP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

 

Nazwa zadania:

"Zakup nowego 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON).

/pliki/ugnowyduninow/ogloszenie_2021.pdf

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_ofertowe_-_zakup_busa_door-to-door_-_25.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_zakup_busa_door-to-door_-_zalaczniki_1-5_-_25.01.2021.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_ofertowe_-_zakub_busa_door-to-door_-_zalacznik_nr_6._-_25.01.2021.doc

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Nowy Duninów 20.01.2021 r.

 

RG.271.1.3.2021.KP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Zakup nowego 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON).

W związku z koniecznością dostosowania procedury udzielenia zamówienia na zakup w/w samochodu z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 20214-2020 Zamwaiający informuje o unieważnieniu postępowania, pomnowne ogłoszenie planowane jest do opublikowania w dniu 25.01.2021 r. oraz w bazie konkurencyjności   

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nowy Duninów 20.01.2021 r.

 

RG.271.1.3.2021.KP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.2019 ze zm.)

Nazwa zadania:

"Zakup nowego 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON).

 

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_zakup_busa_door-to-door_-_siwz_20.01.2021_do_publikacji.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_zakup_busa_door-to-door_-_wzor_umowy_20.01.20221_do_publikacji.doc

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_-_zakup_busa_door-to-door_-_zalaczniki_20.01.2021_do_publikacji.doc

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                              Nowy Duninów, 29.10.2020r.

RG. 271.2.13.2020.KP

 

 

INFORMACJA O:

wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„ Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout”

  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 • REDOPOL Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

z cena ofertową brutto 97 662,00 zł

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach:

 • Cena –100%

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny.

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punkty przyznane ofercie za kryteria: Cena brutto

1

 

REDPOL Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

 

97.662,00 zł

2

KB VOYAGER Zygmunt Morgaś

ul. Gryczana 16

26-600 Radom

127.182,00 zł

3

HESKO

Marek Szymański

Dzierzązna 9

09-506 Soczewka

 

144.525,00 zł

4

FIRMA WIELOBRANŻOWA

Magdalena Łach

ul. Kościuszki 75

07-411 Rzekuń

124.500,60 zł

5

Pod Złotym Dębem

Artur Woźniak

Usługi Budowlane

ul. Topolowa 14a

09-230 Bielsk        

114.077,00              zł                     

                             

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  Nowy Duninów, dn. 23.10.2020 r.

RG.271.2.13.2020.KP

 

Gmina Nowy Duninów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EURO na wykonanie zadania pn.

 

„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout”

/pliki/ugnowyduninow/zapytanie_z_zalacznikami_-_skocznia__i_strefa_workout_23.10.2020.pdf

/pliki/ugnowyduninow/przedmiar_robor_-_skocznia_i__strefa_workout_23.10.2020.pdf

/pliki/ugnowyduninow/opis_robot_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020.pdf

/pliki/ugnowyduninow/projekt_zagospodarowania_-_skocznia_i_strefaworkout_23.10.2020.pdf

/pliki/ugnowyduninow/czesc_rysunkowa_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020.pdf

/pliki/ugnowyduninow/stwio_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020.pdf

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
Nowy Duninów 31.08.2020r.
 
RG.271.2.11.2020.DM
 
Ogłoszenie wyniku przetargu
 

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2020/2021” w terminie do dnia 31.08.2020r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

1.      Fundacja „Praca Dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych z siedzibą w m. Stanisławowo 9, 09-210 Drobin z cena brutto 9,30 zł za 1 posiłek.

Zamawiający informuję, iż za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy: Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych z siedzibą w m. Stanisławowo 9, 09-210 Drobin z cena brutto 9,30 zł za 1 posiłek.

 
 
 
........................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, 24.08.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

RG. 271.2.11.2020.DM

W związku z przeprowadzeniem przez Gminę Nowy Duninów postępowania o udzielenie zamówienia na „Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu Gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2020/2021” w załączeniu udostępniamy treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Pliki powiązane:

·          Zapytanie ofertowe – pobierz

·          Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty – pobierz

·          Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy - pobierz

 

........................................................................................................................................................................
Nowy Duninów , dn. 20.05.2020
 
RG.271.2.7.2020.KP
 
Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
 
Gmina Nowy Duninów informuje, że w wyniku przeprowdzenia I przetargu pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Caravelle rok prod. 2007 stanowiący własność Gminy Nowy Duninów, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Zakładu Usług Wielobranżowych Wiesław Tomaszewski Karolewo 25, 09-505 Nowy Duninów za kwotę brutto 9550zł. .
 
 
...........................................................................................................................................................................
Nowy Duninów , dn. 13.05.2020
 
RG.271.2.7.2020.KP
 
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu
 
Gmina Nowy Duninów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Caravelle rok prod. 2007 stanowiący własność Gminy Nowy Duninów.
 
wycena_volkswagen.pdf

...................................................................................................................................

 

Nowy Duninów , dn. 12.05.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Gmina Nowy Duninów informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „ Zakup samochodu osobowego typu minivan na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Duninowie , najkorzystniejszą cenową ofertę złożyła Firma Karlik Sp. z o.o. ul. Torowa 12, 61-315 Poznań z ceną ofertową brutto 88 000,00 zł za samochodów Renault Trafic rok produkcji 2019. w kryterium oceny oferta cena 100% oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

 

 
.........................................................................................................................................................................
Nowy Duninów , dn. 06.05.2020 r.

RG.271.5.2020.KP

z dnia 04.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej kwoty 30.000 EURO
- odpowiedź na zapytania oferentów oraz zmiany w treści zapytania
 
Gmina Nowy Duninów w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania oferentów oraz poprawioną treść zapytania oraz załączników do zapytania na realizację dostawy pn.
"Zakup samochodu osobowego typy minivan na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Duninowie”
Pytanie
1.Czy Zamawiający dopuszcza samochód z kołami o rozmiarze 16"
Odpowiedź
Tak - Zamawiający dopuszcza samochód z kołami o rozmiarze 16" zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
Pytanie
1.Czy Zamawiający dopuszcza silniki o pojemności 1499cm3
Odpowiedź
Tak - Zamawiający dopuszcza samochód z silnikiem o pojemności 1499cm3 zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
2.Czy Zamawiający dopuszcza pojemności zbiornika paliwa 69L
Odpowiedź
Tak - Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika paliwa 69L zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
3.Czy Zamawiający dopuszcza samochód na felgach stalowych 16 calowych
Odpowiedź
Tak - Zamawiający dopuszcza samochód na felgach stalowych min. 16" zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
4.Czy Zamawiający dopuszcza samochód o szybach barwionych
Odpowiedź
Tak - Zamawiający dopuszcza samochód o szybach barwionych fabrycznie zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry )
Pytanie
1.Czy Zamawiający dopuszcza samochód z przebiegiem 33 000km
Odpowiedź
Nie - Zamawiający dopuszcza samochód z max. przebiegiem wskazanym w minimalnych parametrach zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
2. Czy Zamawiający dopuszcza samochód w kolorze białym
Odpowiedź
Nie - Zamawiający nie dopuszcza samochodu w kolorze białym, dopuszcza lakier metalizowany w  kolorach zgodnych z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
Pytanie
1.Czy Zamawiający dopuszcza samochód z przebiegiem 33 000km
Odpowiedź
Nie - Zamawiający dopuszcza samochód z max. przebiegiem wskazanym w minimalnych parametrach zgodnie z poprawionym załącznikiem (minimalne parametry)
 
Uwaga
Oferty, w których oferowany samochód nie będzie spełniał któregokolwiek z parametrów z Zał. nr 3 zostanie odrzucona.
W związku z dużym zainteresowaniem oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dni 12.05.2020.
W załączeniu poprawione zapytanie wraz z załącznikami
 
zapytanie_-_zakup_samochodu_2020_bus__-_druk_poprawiony_06.05.2020.doc
 
zapytanie_-_zakup_samochodu_2020_bus_-_zalaczniki_druk_poprawiona_06.05.20220.doc
 
 
.........................................................................................................................................................................
 
Nowy Duninów , dn. 04.05.2020 r.

RG.271.5.2020.KP

z dnia 04.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej kwoty 30.000 EURO
 
Gmina Nowy Duninów ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dostawy pn.
"Zakup samochodu osobowego typy minivan na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Duninowie”
 
zapytanie_-_zakup_samochodu_2020_bus__-_druk_04.05.2020.doc

zapytanie_-_zakup_samochodu_2020_bus__-_druk_poprawiony_06.05.2020.doc

 
 
 
..........................................................................................................................................................................
 
Nowy Duninów, 01.04.2020r.
RG.271.2.4.2020.DM
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W POSTĘPOWANIU NA "ZAKUP LAPTOPÓW ORAZ TABLETÓW DLA UCZNIÓW UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJE   ZDALNYCH LEKCJI"
 
W związku z opublikowanym regulaminem oraz pełną dokumentacją naboru na przyznanie grantu dla projektu ZDALNA SZKOŁA, Zamawiający po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów postanawia unieważnić ogłoszone w dniu 31.03.2020 r. zapytanie ofertowe.
 
 
 
 
Nowy Duninów, 31.03.2020r.
RG.271.2.4.2020.DM
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z prowadzeniem przez Gminę Nowy Duninów postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zakup laptopów oraz tabletów dla uczniów umożliwiający realizację zdalnych lekcji" w ramach "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. ZDALNA SZKOŁA" - w załączeniu przesyłamy treść zapytania ofertowego wraz z załączaniami.
 
Pliki powiązane:
 • zapytanie ofertowe - pobierz
 • formularz ofertowy - pobierz
 • oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
 • oświadczenie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - pobierz
 • oświadczenie wykaz dostaw - pobierz
 • załącznik cenowy - pobierz
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
 • wzór umowy - pobierz
 
.........................................................................................................................................................................

Nowy Duninów, dnia 12.12.2019r

 RG.271.4.12.2019.DM

 

INFORMACJA O:

wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Dostawa sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w gminie Nowy Duninów”

  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 E-INTEGRA Sp. z o. o., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock z ceną brutto 84 973,32 zł oraz okresem gwarancji na laptopy z systemem operacyjnym i myszą przewodową, zestaw interaktywny z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor ultra krótkoogniskowy wraz z lampą) 36 miesięcy.  

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach:

 • Cena –60%
 • Gwarancja – 40%

największą liczbę punktów.       

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny.

Nr oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punkty przyznane ofercie za kryteria:

Łączna ilość otrzymanych punków

Cena – 60%

Gwarancja – 40%

3

E-INTEGRA Sp. z o. o.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

60,00

40,00

100,00

 

 

-------------------------------------------------------------

                                                                                      Nowy Duninów, 10.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   NR RG.271.4.12.2019.DM

na   „Dostawę sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” w ramach przedsięwzięcia pn.: „ Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w gminie Nowy Duninów”

 

Zamawiający informuję, iż w związku z omyłką pisarską następuje zmiana w w zapytaniu ofertowym   w punkcie VII   Kryterium GWARANCJA będzie liczone w następujący sposób:

·         Kryterium GWARANCJA dotyczy gwarancji udzielonej na laptopy, tablice interaktywną oraz projektor.

Niniejsze pismo stanowi integralna część Zapytania ofertowego z dnia 05.12.2019r.

-------------------------------------------------------------

   
Nowy Duninów, 09.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   NR RG.271.4.12.2019.DM

na   „Dostawę sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” w ramach przedsięwzięcia pn.: „ Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w gminie Nowy Duninów”

 

W związku z otrzymaniem w w/w postępowaniu pytania od oferenta, Zamawiający poniżej podaje jego treść oraz odpowiedź.

Pytanie:

Z uwagi na to,  iż producenci sprzętu nie chcą wydawać takich oświadczeń, zwracamy się z prośbą o możliwość odstąpienia od poniższego wymogu:

„Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przedłoży gwarancję producenta potwierdzoną oświadczeniem o przejęciu gwarancji przez producenta na komputery i projektor”

Odpowiedź:   Zamawiający informuję,   iż odstępuję   od wskazanego wymogu.

 

Niniejsze pismo stanowi integralna część Zapytania ofertowego z dnia 05.12.2019r.

-------------------------------------------------------------

Nowy Duninów, 05.12.2019r.

RG.271.4.12.2019.DM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE      

             W związku z prowadzeniem przez Gminę Nowy Duninów postępowania o udzielenia zamówienia  na „Dostawę sprzętu TIK Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” realizowaną w ramach przedsięwzięcia pn.: „kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w gminie Nowy Duninów”  - w załączeniu przesyłamy treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 

  Pliki powiązane:

- Zapytanie ofertowe - pobierz
- Formularz ofertowy - pobierz

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu - pobierz
- Oświadczenie_Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - pobierz
- Oświadczenie wykaz dostaw - pobierz
- Załącznik cenowy - pobierz
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
- Wzór umowy - pobierz

--------------------------------------------------------------

                                                                                                                  Nowy Duninów, 28.11.2019r.
RG.271.12.2019.KP
 
INFORMACJA O
wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający publikuję zbiorcze zestawienie wykonawców do poszczególnych dostaw, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO na wykonanie zadania pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Klubu Senior"
 
- zestawienie - pobierz

--------------------------------------------------------------

Nowy Duninów, dnia 25.11.2019r

 RG.271.4.10.2019.KP

 

INFORMACJA O:

wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000EURO na wykonanie zadania pn.:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Senior+”

 

  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ET Usługi Budowlane Ewelina Truchlewska,  ul. Kredytowa 3/22 , 09-400 Płock z oferowaną kwotą brutto realizacji zadania 115328,55zł. Oferta w kryterium cena 100% otrzymała najwyższą punktację. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                                                                                                           Nowy Duninów, dn. 22.11.2019 r.


Sprawa nr : RG.271.12..2019.KP

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

 

NA WYKONANIE ZADANIA PN.:

 

„Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia Klubu Senior+”

 

Gmina Nowy Duninów zaprasza do składania ofert na realizację w/w zadania

zapytanie_-_senior__2019_wyposazenie_22.11.2019.doc
 

 

 

--------------          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                 Nowy Duninów, dn. 21.11.2019 r.


Sprawa nr : RG.271.4.10.2019.KP

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

 

NA WYKONANIE ZADANIA PN.:

 

 

Załączone pliki:
zapytanie_z_zalacznikami_-_skocznia__i_strefa_workout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
przedmiar_robor_-_skocznia_i__strefa_workout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
opis_robot_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
projekt_zagospodarowania_-_skocznia_i_strefaworkout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
czesc_rysunkowa_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
stwio_-_skocznia_i_strefa_workout_23.10.2020 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Piłatowicz
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-10-23 16:00:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 16:00:41
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Krzysztof Piłatowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Michalska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 15:00:24
 • Liczba odsłon: 10841
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430205]

przewiń do góry