Patrz także: Konsultacje społeczne/ Programy i zamierzenia - wejdź

=====================================================================

Nowy Duninów 09.12.2022 r.

OiSO.8141.1.2022.IM

Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm..) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duniów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2023 rok.- pobierz plik


OiSO.062.1.1.2022.KM/ 10.10.2022 r.

Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2023. - pobierz plik pdf

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2022 - projekt uchwały - pobierz plik pdf

Załącznik do projektu uchwały - projekt programu współpracy - pobierz plik pdf

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2022 - Formularz uwag - pobierz plik docx lub pobierz plik pdf

OiSO.6344.2.2022.KM.

Wójt Gminy Nowy Duninów podaje do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2022. 

Treść projektu uchwały znajduje się na stronie internetowej (link poniżej) oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Konsultacje trwają od 01 marca 2022 roku do 23 marca 2022 r.

Projekt Uchwały w spawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2022. - pobierz plik pdf

Uwagi do powyższego projektu uchwały należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 17.00 włącznie:

 • drogą elektroniczną na adres:ug@nowyduninow.info.pl
 • drogą pocztową na adres do korespondencji: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /ugnowyduninow/skrytka

Sprawę prowadzi i informacji udziela: Katarzyna Majchrowska. tel.242610236 wew. 116 w godzinach pracy Urzędu Gminy.


OiSO.6344.2.2021.KM

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2021.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2021.

Treść projektu uchwały znajduje się na stronie internetowej poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 w godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 261 02 36).

Konsultacje trwają od 12 lutego do stycznia do 10 marca 2021 r.

Przeczytaj projekt - pobierz,

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2021 roku:

 • drogą elektroniczną na adres: k.majchrowska@nowyduninow.info.pl
 • drogą pocztową na adres do korespondencji: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

do Urzędu Gminy ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (po wcześniejszym umówieniu się pod nr telefonu 24 261 02 36)


OiSO.6344.2.2020.KM

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

zawiadamiam

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie pok. nr 11 (sekretariat),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowy Duninów w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (https://ugnowyduninow.bip.org.pl/). 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 10 marca 2020 r.

Projekt uchwały - pobierz plik/Zaktualizowana metryczka

=========================================

 

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 18 lutego 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Nowy Duninów dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw. 

Uchwała Statuty - projekt,

==========================================================

OiSO.6344.1.2019.KM  .

OGŁOSZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r. poz. 2268 ze zm.)

zawiadamiam

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie pok. nr 11 (sekretariat),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowy Duninów w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (https://ugnowyduninow.bip.org.pl/). 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 30 stycznia 2019 r.

============

Załączniki:

Projekt Uchwały

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-16 14:39:47
 • Liczba odsłon: 1957
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2209068]

przewiń do góry