Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

Urząd Gminy w Nowym Duninowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • - dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
 • - część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:
 • 1) multimediów nadawanych na żywo;
 • 2) multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • 3) dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • 4) map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • 5) treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
 • a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
 • b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • 6) treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • 7) treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
 • a) wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
 • b) nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
 • c) wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • 8) treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Domosławska.
 • E-mail: ug@nowyduninow.info.pl
 • Telefon: 242610236

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Nowy Duninów
 • Adres: ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
 • E-mail: ug@nowyduninow.info.pl
 • Telefon: 242610236

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Na parterze Urzędu Gminy znajduje się stanowisko do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową

- wyróżnienie odnośników

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe, oraz dodatkową funkcjonalność, w postaci menu dostępności, uruchamianego, za pomocą skrótu:

*CTRL oraz U – otwarcie menu dostępności

Menu dostępności zawiera zestaw rozwiązań, ułatwiających korzystanie ze strony Internetowej. Wszystkie funkcje zawarte w menu dostępności, umożliwiają dostosowanie czytelności, oraz wybór właściwej dla konkretnej osoby metody  przekazu informacji.

Standardowe skróty klawiszowe:

*TAB – przejście do kolejnego elementu

*TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu

*CTRL oraz F – wyszukiwanie

*CTRL oraz „+” - powiększanie treści strony internetowej

*CTRL oraz „-”  - pomniejszanie treści strony internetowej

*CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej

Inne informacje i oświadczenia

 • Koordynatora ds. dostępności wójt gminy Nowy Duninów wyznaczył 25 września 2020 r. zarządzeniem nr 56/2020
 • Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: ug@nowyduninow.info.pl

[Liczba odsłon: 1430323]

przewiń do góry