• Obwieszczenie znak: RG.602.1.2020 z dn. 10.04.2020r. Wójta Gminy Nowy Duninów z informacją o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów do 2025 z perspektywą do roku 2029oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko. -pobierz

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów do 2025 z perspektywą do roku 2029 - pobierz
 • prognoza oddziaływania na środowisko  - pobierz

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dn. 06.04.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu pn: budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV na terenie nieruchomości o nr ewid. 28/3, 27, 26 w obrębie ewidencyjnym Trzcianno, nieruchomości o nr ewid. 380 w obrębie ewidencyjnym Nowy Duninów -   pobierz

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dn. 02.04.2020r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu pn: budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie stacji transformatorowej na nieruchomości o nr ewid. 54/51 i 54/26 w obrębie ewidencyjnym Lipianki -  pobierz

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Duninów z dn. 11.02.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu pn: budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie stacji transformatorowej na nieruchomości o nr ewid. 54/51 i 54/26 w obrębie ewidencyjnym Lipianki -   pobierz

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5 z dnia 12 września 2019r . w sprawie prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym również w kontekście transgranicznym) przedsięwzięcia pn: przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie - pobierz

 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.RUZ.421.137.2019.WC z dnia 09.07.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do zbiornika retencyjno-rozsączającego na terenie kompleksu wojskowego w Soczewce, gm. Nowy Duninów. - pobierz

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Duninów o wydanym postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzania ocenny oddziaływania na środowiko   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa stawów rybno-rekreacyjnych na działce o nr ewid. 241/4 w miejscowości Grodziska - pobierz

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Duninów o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie parku zbiornikowego z dwoma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności 6,4 m 3 oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości o nr ewid. 483/3 w miejscowości Środoń - pobierz

 • Obwieszczenie znak: WPN-II.6320.1.2019.AA  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przyjęciu planów zadań ochronnych sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bagna Celestynowskie PLH140022 i Dolina Skrwy Lewej PLH140051, a także o przyjęciu zmian w planie zadań ochronnych, sporządzonym w formie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 - pobierz

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Nowy Duninów o wydanym postanowieniu o odstąopieniu od obowiązku przeprowadzania ocenny oddziaływania na środowiko   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie parku zbiornikowego z dwoma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności 6,4 m 3 oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości o nr ewid. 483/3 w miejscowości Środoń.- pobierz plik

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa stawów rybno -rekreacyjnych na działce o nr   ewid. 241/4 w m. Grodziska gm. Nowy Duninów - pobierz plik

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowie parku zbiornikowego z dwoma zbiornikami w wersji naziemnej o pojemności 6,4 m 3 oraz zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości o nr ewid. 483/3 w miejscowości Środoń. - pobierz

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa stawów rybno -rekreacyjnych na działce o nr   ewid. 241/4 w m. Grodziska gm. Nowy Duninów - pobierz plik

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa stawów rybno -rekreacyjnych na działce o nr   ewid. 241/4 w m. Grodziska gm. Nowy Duninów”. - pobierz plik


 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA -  MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ Nr 2970W NOWY DUNINÓW - GRODZISKA – GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU OD KM 0+026 DO KM 3+945 O DŁ. 3,919KM. - pobierz plik pdf

 • INFORMACJA - Zmiana nazwy firmy świadczącej usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportującej nieczystości ciekłe z terenu gminy Nowy Duninów - pobierz plik pdf

OBWIESZCZENIE

                        WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

             z dnia 23 września 2016 r.

 

 

Na podstawie art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2015r.   poz. 23 w związku z art. 38,   art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2016r , poz. 353z póżn.zm. ) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Firmy PRO EKO-PROJEKT Pan Robert Ochowiak 63-000 Środa Wielkopolska , ul. Gen. Nila-Filedorfa 7   posiadający pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów   zawiadamiam , że została    wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG 6220.3.2016 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków

Nowy Duninów – obręb ewidencyjny Nr 12

3, 4/2, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 20, 21, 26/1, 26/2, 27/1, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 70, 71, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 74/2, 74/4, 74/3, 74/5, 74/6, 74/10, 74/11, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 85/2, 85/5, 85/6, 86, 88/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 111, 112/1, 113/1, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398/2, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 410/2, 410/3, 410/4, 411/2 , 411/3

Karolewo – obręb ewidencyjny Nr 10

11/2, 18/2, 19/2, 25/2, 26/2, 27/3, 27/5, 27/6, 28, 29/4, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 31/2, 33/5, 33/6, 33/7, 33/9, 33/12, 33/13, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, 33/27, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 34, 36, 37, 38/1, 38/3, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/3, 44/4, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 45/1, 45/2, 45/5, 46/5, 46/6, 46/8, 46/9, 47, 48, 50, 51, 52/1, 54/1, 54/3, 54/4, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 78, 80, 83/1, 83/2, 83/3, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93, 94, 96/3, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 103, 104, 107/2, 108/2, 109/1, 109/2, 110/2, 111, 113, 114, 119, 120/1, 120/2, 123/3, 123/4, 126/1, 126/2, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 134, 138, 139, 140, 141, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/10, 143/13, 143/14, 143/18, 143/19, 143/20, 144/2, 144/3, 144/5, 145/1, 146/1, 146/2, 146/5, 146/6, 147, 148, 151, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 155/4, 156, 159, 160, 163/1, 163/2, 166, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 174, 189/3, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196, 197, 200/1, 200/2, 200/3, 209/1, 209/3, 211/1, 211/2, 211/3, 214, 218, 219, 223, 240, 252, 255/1, 255/2, 255/3, 257, 259, 261, 263, 265, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 279, 280, 282/1, 282/2, 291, 292, 293, 294/2, 295/3, 299/1, 299/2, 301, 304, 306/2, 308, 311, 317, 320/2, 320/4, 336/1, 336/2, 337, 362/2, 373, 391, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/8, 395/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/6, 404/2, 406/1, 406/3, 406/4, 407, 408, 409

Nowa Wieś – obręb ewidencyjny Nr 13

1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 15/1, 16, 17, 18/1, 18/2, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 25/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36/1, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 42/1, 43/1, 43/3, 44, 45, 47, 50/1, 50/2, 51, 55, 58, 65, 66, 86, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy decyzja została zamieszczona również w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku pod nr

95/2016

Informuję, że z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią   ( Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinią   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) , wszyscy zainteresowani, tj. strony i społeczeństwo mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie Referat Rozwoju Gospodarczego, pok. Nr 7 w godzinach urzędowania – w okresie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia doręczenia i publicznego   ogłoszenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

1.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości

   lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – u sołtysa wsi Nowy Duninów, Karolewo-

   Nowa Wieś

2.Udostępnienie na stronie internetowej: www.nowyduninow.info.pl

 

Pliki powiązane:

 

  Nowy Duninów, dnia 31.08.2016 r.

RG 6220.3.2016

 

       OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 74 ust.3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   ( jednolity tekst   Dz.U. z 2016r. poz.23)    Wójt Gminy Nowy Duninów informuje, że postanowieniem Nr RG 6220.3.2016 z dnia 31.08.2016r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   dla przedsięwzięcia mogącego   znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:   „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej    z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków

  Nowy Duninów – obręb ewidencyjny Nr 12

3, 4/2, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 5/1, 5/2, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 20, 21, 26/1, 26/2, 27/1, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 70, 71, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 74/2, 74/4, 74/3, 74/5, 74/6, 74/10, 74/11, 75/1, 75/2, 75/3, 76, 85/2, 85/5, 85/6, 86, 88/1, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 111, 112/1, 113/1, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398/2, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 410/2, 410/3, 410/4, 411

Karolewo – obręb ewidencyjny Nr 10

11/2, 18/2, 19/2, 25/2, 26/2, 27/3, 27/5, 27/6, 28, 29/4, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 31/2, 33/5, 33/6, 33/7, 33/9, 33/12, 33/13, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 33/24, 33/25, 33/26, 33/27, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 34, 36, 37, 38/1, 38/3, 40, 41, 43/1, 43/2, 44/3, 44/4, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 45/1, 45/2, 45/5, 46/5, 46/6, 46/8, 46/9, 47, 48, 50, 51, 52/1, 54/1, 54/3, 54/4, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 78, 80, 83/1, 83/2, 83/3, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 92/1, 93, 94, 96/3, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 103, 104, 107/2, 108/2, 109/1, 109/2, 110/2, 111, 113, 114, 119, 120/1, 120/2, 123/3, 123/4, 126/1, 126/2, 128/1, 129/1, 131/1, 132/1, 134, 138, 139, 140, 141, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/10, 143/13, 143/14, 143/18, 143/19, 143/20, 144/2, 144/3, 144/5, 145/1, 146/1, 146/2, 146/5, 146/6, 147, 148, 151, 152/3, 153, 155/1, 155/2, 155/4, 156, 159, 160, 163/1, 163/2, 166, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 174, 189/3, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196, 197, 200/1, 200/2, 200/3, 209/1, 209/3, 211/1, 211/2, 211/3, 214, 218, 219, 223, 240, 252, 255/1, 255/2, 255/3, 257, 259, 261, 263, 265, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 279, 280, 282/1, 282/2, 291, 292, 293, 294/2, 295/3, 299/1, 299/2, 301, 304, 306/2, 308, 311, 317, 320/2, 320/4, 336/1, 336/2, 337, 362/2, 373, 391, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/8, 395/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/6, 404/2, 406/1, 406/3, 406/4, 407, 408, 409

Nowa Wieś – obręb ewidencyjny Nr 13

1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 15/1, 16, 17, 18/1, 18/2, 20/1, 20/3, 20/4, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 25/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36/1, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 42/1, 43/1, 43/3, 44, 45, 47, 50/1, 50/2, 51, 55, 58, 65, 66, 86, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4

 

            W związku z powyższym   informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych przedmiotową inwestycją   oraz terenów przyległych   o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia    w Urzędzie Gminy Nowy Duninów – Referat Rozwoju Gospodarczego przy ul. Osiedlowej 1 w Nowym Duninowie w godzinach pracy urzędu, tj. pon.-wt. oraz czw.-pt 7 00 -15 00 ; śr. 9 00 –17 00 , w pokoju nr 7 w terminie 14 dni od daty publicznego podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

            Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości lokalizacji planowanego przedsięwzięcia   tj. tablica ogłoszeń u sołtysa wsi Nowy Duninów, tablica ogloszeń u sołtysa wsi Karolewo Nowa Wieś.
 2. Udostępnienie na stronie internetowej: http://nowyduninow.info.pl/

 

Pliki powiązane:

 • Postanowienie Wójta Gminy Nowy Duninów nr 1/2016 z dnia 31.08.2016r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do pompowni ścieków oraz przyłączami do budynków" - pobierz

 

 

 • Informujemy, iż  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska udostępnił w formie elektronicznej raport o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego pn.: "Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku". W informacji przedstawione zostały oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2014 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska w zakresie następujących komponentów: powietrza, wód powierzchniowych, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono również informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz oddziaływania różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Raport ten zamieszczony jest na stronie www.wios.warszawa.pl • INFORMACJA: W dniu 28.07.2014r. Wójt Gminy wydał Zakładowi Usługowo - Handlowemu "ZUH" Piotr Kijek, zam. Soczewka, ul. Wierzbowa 14 zezwolenie na rozszerzenie prowadzonej działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu gminy Nowy Duninów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Lachowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Lachowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-26 14:27:38
 • Liczba odsłon: 7042
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430315]

przewiń do góry