•  Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dni 29 grudnia 2017 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale stanowiące własność Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia   grudnia 2017 roku w sprawie:
 • Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
 •   Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania doraźnej komisji  do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy  w Nowym Duninowie w dniu 29 grudnia 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia w sprawie: ustalenia planu   kontroli na 2018 rok.
 • Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Nowy Duninów metodą weryfikacji.
 • Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2017 w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie w 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie w 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w Nowym Duninowie w 2017 roku.
 • Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 573) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2018.
 • Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Podinspektora do spraw księgowości budżetowej - gospodarka odpadami.
 • Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 8 września 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 września 2017 r., w sprawie: w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją Projektu pn.: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy–podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 września 2017 r., w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2017 r., w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 lipca w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 czerwca 2017 r., w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30.05.2017 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 maja 2017 r., w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie: w sprawie utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych  w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2017 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej z załącznikiem - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lutego 2017 r.  uchylające zarządzenie w sprawie powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Duninowie
 • Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - Młodszego referenta do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Pani Krystyny Kalwasińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogumiła Dzierbicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-29 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogumiła Dzierbicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 11:43:05
 • Liczba odsłon: 592
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430227]

przewiń do góry