Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać do kasy Urzędu Gminy
lub przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:
BS GOSTYNIN 

25 9012 0004 0000 1443 2001 0163

===================================

Ważne!
Warto przypomnieć, że niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy, który wyjaśni Państwu wątpliwości oraz pomoże w wypełnieniu formularza deklaracji.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy referatu gospodarki odpadami chętnie udzielą Państwu wyczerpujących informacji i będą służyć pomocą.

Telefon do kontaktu stacjonarny 242610236 w. 122 , komórkowy 512372516 ; e-mail: ug@nowyduninow.info.pl;  osobisty kontakt w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1.

===================================

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWY DUNINÓW:

 • Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała nr 24/IV/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

===================================

1 lutego 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Zmiany dotyczą między innymi:
 • określona została maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne, która uzależniona będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obecnie przyjmuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wynosi 1598,00zł,

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej, gdy opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty - maksymalna stawka opłaty za miesiąc wynosi - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę – za mieszkańca,
 • ustawa wprowadziła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny – do dwukrotności maksymalnej stawki opłaty,
 • nie ma obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  zmiana wysokości opłaty według nowych stawek nastąpi automatycznie z urzędu, bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji,
 • w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości zostaną przez Wójta Gminy zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczonej wg danych podanych w deklaracji). Opłata wskazana w zawiadomieniu będzie do zapłaty.
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sposobu zbierania odpadów, zwiększenie (zmniejszenie) liczby oddanych pojemników w danym miesiącu, większa (mniejsza) liczba osób zamieszkujących nieruchomość - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
 • w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • obowiązek samodzielnego złożenia deklaracji przez właściciela : właściciel nieruchomości, wobec którego zostanie wydana decyzja, o której mowa powyżej, w przypadku zmiany danych będzie obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w przypadku, gdy w danym miesiącu na terenie danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,
 • skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

AKTY PRAWNE:
 • Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała nr 24/IV/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 •   Uchwała nr 245/XXVII/2018    w sprawie : przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • załącznik nr 1 do Uchwały nr 245/XXVII/2018 roku .
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Duninów - Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów; 
 • Uchwała nr 172/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała Nr 153/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Bińkowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-21 13:25:32
 • Liczba odsłon: 8839
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411303]

przewiń do góry