Transmisja obrad sesji - wejdź. 13.09.2019 r.

Porządek obrad:

IX Sesja Rady Gminy z dnia 13 września 2019 r. godz: 10.00

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

 1.1. głosowanie nad wprowadzeniem punktu "Informacja przewodniczących komisji o powiedzeniach pomiędzy sesjami" - jako punkt 4 porządku obrad.

 1.2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną poprawką,

 2. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz korespondencji wpływającej do rady;

 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;

 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;

 5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

 6. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku,

 7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów;

 8. Informacja o działalności NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie w roku 2018;

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie za okres od września 2018 do sierpnia 2019 r;

 10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Soczewce za okres od września 2018 do sierpnia 2019 roku;

 11. Informacja na temat realizacji Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowy Duninów w roku 2018;

 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018;

 13. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2019 roku;

 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

 14.1. projekt uchwały nr 1 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;

 14.2. projekt uchwały nr 2 - zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2019r;

 14.3. projekt uchwały nr 3 - w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nowy Duninów;

 14.4. projekt uchwały nr 4 - w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2020-2023;

 14.5. Głosowanie tajne nad wyborem pierwszego kandydata na ławnika,

 14.6. Głosowanie tajne nad wyborem drugiego kandydata na ławnika,

 14.7. projekt uchwały nr 5 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowy Duninów projektu konkursowego pn.: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów: w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 14.8. projekt uchwały nr 6 - - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,

 14.9. projekt uchwały nr 7 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli (logopedy, pedagoga szkolnego, nauczyciela doradztwa zawodowego, rewalidacji i nauczyciela wspomagającego) oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie;

 14.10. projekt uchwały nr 8 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

 14.11. projekt uchwały nr 9 - w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Duninów;

 14.12. projekt uchwały nr 10 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów;

 15. projekt uchwały nr 11 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Duninów;

 16. Analiza oświadczeń majątkowych radnych;

 17. Sprawy różne;

 18. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

 19. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy;

 20. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 10:40:19
  • Liczba odsłon: 90
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411269]

przewiń do góry