Nowy Duninów, dnia 14 czerwca 2019r.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;

 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;

 5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

 6. Raport o stanie gminy Nowy Duninów za rok 2018;

  1. Debata nad raportem,

  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania – projekt nr 1,

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2018 rok - projekt uchwały nr 2;

 • udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - projekt uchwały nr 3;

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;

 • projekt uchwały nr 5 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2019r;

 • projekt uchwały nr 6 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów,

 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,

 • projekt uchwały nr 9 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów,

 • projekt uchwały nr 10 - w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w 2019r,

 • projekt uchwały nr 11 - zmieniająca uchwałę nr 27/V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 stycznia 2007 roku, w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów,

 • projekt uchwały nr 12 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej,

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie za 2018 rok,

 2. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018” w roku 2018.

 3. Raport z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów na lata 2016-2022,

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok,

 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w 2018r,

 6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018 – informacja zostanie przedstawiona w formie prezentacji,

 7. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego;

 8. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Nowy Duninów za 2018 rok,

 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Nowy Duninów w roku 2018;

 10. Sprawy różne;

 11. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

 12. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy;

 13. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-28 08:46:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-28 08:46:46
 • Liczba odsłon: 68
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411254]

przewiń do góry