TRANSMISJA NA ŻYWO

transmisja cz. 2Nowy Duninów, dnia 15 marca 2019r.

       INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) informuje, że zwołuję VII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018-2023, na dzień 22 marca 2019r. (piątek) o godz. 10 00 , w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

Proponowany porządek obrad:

1.                   Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

2.                   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

3.                   Informacja   Wójta Gminy o działalności między sesjami;

4.                   Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach między sesjami;

5.                   Informacja Radnego Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego;

6.                   Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

7.                   Informacja na temat realizacji inwestycji w roku 2019;

8.                   Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Duninowie w roku 2018;

9.                   Informacja z działalności Stowarzyszenia LKS „Wisła” w Nowym Duninowie za rok 2018;

10.               Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Fala” w 2018 roku;

11.               Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowy Duninów za II półrocze 2018 roku,

12.               Ocena gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Duninów za 2018 rok,

13.               Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu            zawodowego w szkołach na terenie gminy Nowy Duninów;

14.               Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest dla   Gminy Nowy Duninów za rok 2018.

15.               Podjęcie uchwał w sprawie:

·          projekt uchwały nr 1 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;

·          projekt uchwały nr 2 - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;

  • projekt uchwały nr 3 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Duninów;

·          projekt uchwały nr 4 - w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

·          projekt uchwały nr 5 – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.”, „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”.

·          projekt uchwały nr 6 - w sprawie zawieszenia w całości realizacji i finansowania programów polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018-2020” i pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020”;

 

 

·          projekt uchwały nr 7 – zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowy Duninów Nr 90/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

·          projekt uchwały nr 8 - w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów;

·          projekt uchwały nr 9 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 11 przy ul. Świerkowej w miejscowości Soczewka, stanowiącego własność Gminy Nowy Duninów;

·          projekt uchwały nr 10 – w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019”;

·          projekt uchwały nr 11 – w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.

16.               Sprawy różne;

17.               Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

18.               Przyjęcie protokółów z   IV, V i VI sesji Rady Gminy;

19.               Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.     

 

 

 

Z poważaniem

       /-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Nowy Duninów

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-22 13:14:08
  • Liczba odsłon: 121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430288]

przewiń do góry