•  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Uchwała nr 103/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 102/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • Uchwała nr 101/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2020 rok,
 • Uchwała nr 100/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na 2020 rok,
 • Uchwała nr 99/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na 2020 rok,
 • Uchwała nr 98/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów na 2020 rok,
 • Uchwała nr 97/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na 2020 rok,
 • Uchwała nr 96/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2020 rok;
 • Uchwała nr 95/XII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest gmina Nowy Duninów;
============================================================================
 • Uchwała nr 91/XI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 grudnia 2019 r,w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 • Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 grudnia 2019 r, uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 • Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 grudnia 2019 r, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 88/XI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 grudnia 2019 r, zmieniająca uchwałę NR 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie;  
 • Uchwała nr 87/XI/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 4 grudnia 2019 r,w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia;
============================================================================
 • Uchwała nr 85/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/V/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania i narkomanii na rok 2019.
 • Uchwała nr 84/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych oraz rowerzystów poruszających się w ciągach komunikacyjnych drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej na terenie Gminy Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 83/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 82/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz. U.   z 2019 r,. poz. 688 ze zm. ), na 2020 rok,
 • Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - uchylona uchwałą Rady Gminy Nowy Duninów Nr 90/XI/2019   z dnia 4 grudnia 2019 roku,
 • Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2020 rok;
 • Uchwała nr 78/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy wymiary podatku rolnego w 2020 roku;
 • Uchwała nr 77/X/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2019 r, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
============================================================================
 • Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Duninów, 
 • Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 72/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
 • Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli (logopedy, pedagoga szkolnego, nauczyciela doradztwa zawodowego, rewalidacji i nauczyciela wspomagającego) oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,
 • Uchwała nr 69/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,
 • Uchwała nr 68/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowy Duninów projektu konkursowego pn.: "Kształcimy i eksperymentujemy - kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów" w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1  Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Pod działanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r, w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencje lat 2020-2023,
============================================================================
 • Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej;
 • Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r., zmieniająca uchwałę nr 27/V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 stycznia 2007 roku, w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów,
 • Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w 2019 r;
 • Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów;
 • Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowanie kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023;
 • Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. Zmieniająca Uchwałę Budżetowa Gminy Nowy Duninów na 2019 rok; 
 • Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;
 • Uchwała nr 54/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2018 rok;
 • Uchwała nr 53/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Duninów wotum zaufania;
============================================================================
 • Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2019",
 • Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 11 przy ul. Świerkowej w miejscowości Soczewka, stanowiącego własność Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 50/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nowy Duninów NR 90/XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 • Uchwała nr 48/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zawieszenia w całości realizacji i finansowania programów polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 - 2020" i pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018 - 2020"
 • Uchwała nr 47/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki wad postawy dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas III i V szkoły podstawowej w 2019 r.", "Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów".
 • Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021".
 • Uchwała nr 44/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Duninów,
==============================================================================
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kalwas Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-10 15:23:07
 • Liczba odsłon: 623
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430307]

przewiń do góry