• Uchwała nr 40/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018r. Dz.U. z 2018r. poz.450 ze zm.), na 2019 rok.
 • Uchwała nr 39/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
 • Uchwała nr 38/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
 • Uchwała nr 37/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. E, K, S, T i SS Rady Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
 • Uchwała nr 36/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
 • Uchwała nr 35/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
 • Uchwała nr 34/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2019 rok;
============================================================================
 • Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 • Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatne pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019 - 2023.
 • Uchwała nr 27/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania   "Posiłek w szkole i w domu"   na lata  2019 - 2023.
 • Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała nr 24/IV/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

============================================================================
 • Uchwała nr 23/I/III/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych.
 • Uchwała nr 23/III/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: otrzymania diet i jej wysokości przysługującej sołtysom.
 • Uchwała nr 22/III/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad otrzymania diet i jej wysokości przysługującej radnym rady gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 20/III/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 • Uchwała nr 18/III/2018 r . Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2019 roku.
 • Uchwała nr 17/III/2018 r. Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 • Uchwała nr 16/III/2018   Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
============================================================================
 • Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 10/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji ds.E,K,S,T i SS Rady Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018-2023;
 • Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  składu osobowego Komisji ds. E,K,S,T i SS Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2018-2023;
 • Uchwała nr 5/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2018-2023;
 • Uchwała nr 4/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania  składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na kadencję 2018-2023;
 • Uchwała nr 3/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów; 
============================================================================
 • Uchwała nr 2/I/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów;
 • Uchwała nr 1/I/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Uchwała nr 265/XXX/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 178/XXIV/05 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 16 w Soczewce
 • Uchwala nr 263/XXX/2018 z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Gminie Nowy Duninów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 • Uchwała nr 262/XXX/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • Uchwala nr 261/XXX/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwały nr 236/XXVI/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap II w m. Karolewo"
 • Uchwała nr 258/XXIX/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 • Uchwała nr 257/XXIX/2018r . z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Nowy Duninów. 
 • Uchwała nr 256/XXIX/2018r. z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 255/XXIX/2018r. z dnia 22 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr 251/XXVIII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.
 • Uchwała nr 250/XXVIII/2018r. z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku.
 • Uchwała nr 247/XXVIII/2018r . z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 • Uchwała nr 245/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 243/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 242/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową.
 • Uchwała nr 240/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Uchwala nr 239/XXVII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
 • Uchwała Nr 236/XXVI/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nawy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap II w m. Karolewo".
 • Uchwała Nr 235/XXVI/2018 z dnia 21 marca2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Soczewka w gminie Nowy Duninów;
 • Uchwała Nr 231/XXV/2018  z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIV/2017z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 • Uchwała Nr 228/XXV/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Nowy Duninów instrumentem płatniczym. 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kalwas Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-07 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kalwas Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 13:07:22
 • Liczba odsłon: 554
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430264]

przewiń do góry