Zobacz podgałęzie

14.12.2018 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

Termin konsultacji: 14 – 21 grudnia 2018 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).


1.      Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać z wykorzystaniem aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.:

1)       elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2019”),

2)       w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro),

3)       pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy),

4)       osobiście do Urzędu Gminy.

2.      Projekt programu współpracy dostępny jest od dnia 14 grudnia 2018 r.:

1)       na stronie internetowej gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl,

2)       w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl,

3)       w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro).

  Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa1, 09-505 Nowy Duninów pod nr. Tel. 24/2610236 wew. 116 lub 512372522. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Szczegóły i załączniki:


===============================
 • Zarządzenie nr 31/201 8 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

===============================
Informacja dla podmiotów, które złożyły oferty w nast. konkursach:
 1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
 2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”

LKS "Wisła" w Nowym Duninowie - wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

GKS "Fala Nowy Duninów - wezwanie do korekty i uzupełnienia oferty

Zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o konkursie wezwanie dotyczy:


1) braku bądź błędnego określenia rodzaju zadania na stronie tytułowej oferty,
2) złożenia podpisów niezgodnie z pouczeniem zawartym w § 5 ogłoszenia,
3) niezgodności lub braku wypełnienia oświadczeń końcowych oferty,
4) braku skreśleń w ofercie w przypadku opcji wielokrotnego wyboru


===============================
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018
===============================

Nowy Duninów, dnia 8 lutego 2018 r.
Wójt Gminy Nowy Duninów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert:
 1. „Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjno – sportowych oraz uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego bez ograniczenia wiekowego z zakresu gier zespołowych, tj. piłki nożnej i piłki siatkowej.”
 2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego wszystkich grup wiekowych w zakresie tenisa stołowego.”
Powiązane dokumenty:
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 6 lutego 2018.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2018 roku - pobierz plik pdf.
 • załącznik do zarządzenia nr 16/2018 - Ogłoszenie - pobierz plik pdf.
Wzory ofert, umów, sprawozdań, etc: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001300
 
Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej sprawę: Katarzyna Majchrowska 24/2610236 wew. 116 lub 512372522 lub k.majchrowska@nowyduninow.info.pl
---------------------------------
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów - pobierz plik pdf.

formularz zgłoszeniowy - plik pdf lub plik docx
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-17 13:33:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-17 13:33:05
 • Liczba odsłon: 584
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411290]

przewiń do góry