• Uchwała nr 221/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowy Duninów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 • Uchwała nr 220/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zamierzeń inwestycyjnych zawartych w      "Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"
 • Uchwała nr 219/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zamierzeń inwestycyjnych zawartych w   "Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"
 • Uchwała nr 218/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do współpracy partnerskiej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo komunikacyjne pieszych oraz rowerzystów poruszających się w ciągach komunikacyjnych drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 217/XXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania w Szkole Podstawowej im.  ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
 • Uchwała nr 203/XXIII/2017 z dnia10 listopada 2017 r. w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych - nabór uzupełniający w kadencji 2016 - 2019.
 • Uchwała nr 202/XXIII/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 • Uchwała nr 199/XXIII/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 142/XVII/2016r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 • Uchwała nr 198/XXIII/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 139/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 194/XXII/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 187/XXI/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 • Uchwała nr 186/XXI/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie:  uchylenia uchwały nr 184/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 • Uchwała nr 185/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

 • Uchwała nr 184/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego za sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 • Uchwała nr 183/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap I w m. Nowy Duninów".

 • Uchwała nr 181/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019.

 • Uchwała nr 180/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/XVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

 • Uchwała nr 179/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowy Duninów projektu konkursowego pn.: "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów" w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 • Uchwała nr 172/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 171/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 168/XX/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • Uchwała nr 166/XIX/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad otrzymania diet i jej wysokości przysługującej sołtysom.
 • Uchwała nr 165/XIX/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad otrzymania diet i jej wysokości przysługującej radnym.
 • Uchwała nr 163/XIX/2017 z dnia  21 kwietnia 2017 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym jedno lokalowym przy ul. Gajowej nr 4, położonym na działce nr 301/4 w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 158/XIX/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
 • Uchwała nr 153/XVIII/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady gminy Nowy Duninów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
 • Uchwała nr 151/XVIII/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap I w m. Nowy Duninów".
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogumiła Dzierbicka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-19 09:38:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogumiła Dzierbicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-19 09:38:32
 • Liczba odsłon: 762
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430346]

przewiń do góry