• Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Nowy Duninów.                                   
 • Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Duninowie
 • Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Nowy Duninów oraz jej jednostek budżetowych.
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 75/2016
  • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 75/2016
 • Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian w składzie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów
 • Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Kalwasińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
 • Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 j. t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 • Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 • Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
 • Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r.w sprawie zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. Zmieniające Zarządzenie nr 44/2009 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Nowy Duninów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy nowy Duninów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Duninów Nr 5/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie" i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie".
 • Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 i poz. 395 j.t.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2017.
 • Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego, załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie
 • Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego, załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 • Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym nr 12, położonym na działce nr 399/2 o pow. 0,2412 ha przy ul. Włocławskiej w miejscowości i gminie Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 marca 2016 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2016.” pobierz plik PDF
 • Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 lutego 2016 r . w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2016.
 • Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 lutego 2016 r.  w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 lutego 2016 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2016 z załącznikiem (ogłoszenie). pobierz plik pdf.
 • Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 października 2014 r.
 • Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości.
 • Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 stycznia 2016 r.  w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogumiła Dzierbicka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 19:53:21
 • Liczba odsłon: 781
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430327]

przewiń do góry