31.07.2020 r.


Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Nowy Duninów”.

Ankieta - pobierz plik pdf lub pobierz plik docx
Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach - pobierz plik docx .
==================================================================
=============================
11.12.2019 r.
 • Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. - pobierz plik docx

================================
25.10.2019 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Termin konsultacji: 3 – 10 październik 2019 r.

Powiązane dokumenty:

 • Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2020 - pobierz plik pdf.
  • Załącznik do Zarządzenia nr 64/2019: Projekt uchwały z projektem Programy współpracy - pobierz plik pdf
   • załącznik nr 2 (formularz) do projektu uchwały (załącznik do zarządzenia nr 64/2019) - pobierz plik docx
================================================================================
27.12.2018 r.
Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2019 - pobierz plik pdf
konsultacje_protok_21_12_2018.pdf
-----------------------------

14.12.2018 r.

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

Termin konsultacji: 14 – 21 grudnia 2018 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ) .

------------------------

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu można zgłaszać z wykorzystaniem aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.

1)        elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2019”),

2)        w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro),

3)        pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy),

4)        osobiście do Urzędu Gminy.

Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa1, 09-505 Nowy Duninów pod nr. Tel. 24/2610236 wew. 116 lub 512372522. Osobą do kontaktu jest Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Szczegóły i załączniki:
                                                                                                                                                                     
7 grudnia 2018 r.
W dniach 14 - 21 grudnia 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
___________________________________________________________________ _________            
Ogłoszenie
____________________________________________________________________________             


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Duninów

na lata 2016 - 2026”

Na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Strategii Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016 - 2026” w dniach od 10 sierpnia 2016r . do dnia 31 sierpnia 2016r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu
w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie lub drogą poczty elektronicznej na adres: rrg@nowyduninow.info.pl do dnia 31.08.2016r.


____________________________________________________________________________________________                

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Nowy Duninów jest w trakcie opracowywania „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016 - 2026"

 

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Nowy Duninów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunku rozwoju naszej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

 

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy,   w   pokoju   nr 21 - Referat Rozwoju Gospodarczego lub do pobrania - tutaj


Wypełnione ankiety można oddać na zebraniach z Sołtysami które odbędą się w kwietniu, (harmonogram dostępny będzie wkrótce)  lub bezpośrednio do Urzędu Gminy - w sekretariacie

                                                                                                                                                              

  ________________________________________________________________________


===========================================================================

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Ogłaszam konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2016

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2016.

Dokumenty powiązane:


======================================================================

 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie   o przeprowadzeniu konsulta cji

„ Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok”.Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok”.


 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1  uchwały Nr 79/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 2. Konsultacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2014 roku o godzinie 7.15 w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1. Termin zakończenia konsultacji: 10 grudnia 2014 r., godz. 14.00.

 3. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia również za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@nowyduninow.info.pl ( w temacie wiadomości proszę wpisać „Konsultacje – Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok lub osobiście, składając wypełniony formularz w sekretariacie urzędu Gminy pok. Nr 11 do dnia 10 grudnia 2014 r.

 4. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 5. Projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok dostępny będzie od dnia 02 grudnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie – pok. Nr 11 (I piętro).

 6. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 7. Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów - osoba do kontaktu – Iwona Misiak. Nr tel. 24 26 10 236 wew. 101 , e-mail: ug@nowyduninow.info.pl -

 • Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 grudnia 2014      w sprawie   przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok.
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014  - Projekt Uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania       Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok Prog   ramu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015rok.
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2014  -    projekt    Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015rok.
   

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


INFORMACJA DOT. PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

w roku 2015”.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 82/2014 Wójta Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji, w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniu 09 grudnia 2014 r. w Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem zgłaszania opinii i projektem „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zostały umieszczone 1 grudnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz dostępne były w Urzędzie Gminy. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone zostało również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii.

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie wniosły uwag.

Projekt „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zostanie przedstawiony Radzie Gminy Nowy Duninów w celu podjęcia stosownej uchwały.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowy Duninów nr 79 /IX/2011 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowym Duninów, stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

====================================

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t.) oraz Uchwały Nr 79/IX/2011 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiam do konsultacji projekt „ Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2015.”

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać z wykorzystaniem aktualnego formularza konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r. do godz. 15.00 :

 • elektronicznie na adres: ug@nowyduninow.info.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „Konsultacje – program współpracy 2015”),
 • faxem na numer 24/261 02 36,
 • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro),

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji dostępny jest:

 • na stronie internetowej gminy Nowy Duninów: www.nowyduninow.info.pl w zakładce „NGO”,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl ,
 • w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Osiedlowa 1, pok. nr 11 (I piętro).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 23/ 261 02 36 wew. 116.

Treść projektu programu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Wójta gminy Nowy Duninów.

 • Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2014.
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82/2014 - Projekt Uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t.) na rok 2015. z załącznikiem (projekt programu współpracy z załącznikami)
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2014 - FORMULARZ KONSULTACJI Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t.) na rok 2015:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-01 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 12:25:38
 • Liczba odsłon: 304
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411283]

przewiń do góry