• ZARZĄDZENIE NR 92/14 WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW  z dnia 31 grudnia 2014 roku   w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów do prowadzenia   spraw gminy w jego imieniu.
 • Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2015 rok
 • ZARZĄDZENIE  NR 85/14   WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW  z dnia 28 listopada 2014 roku  w sprawie : powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowy Duninów.
 • ZARZĄDZENIE NR 83/2014  WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 1 GRUDNIA 2014r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2015 rok.
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 83/2014
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr83/2014
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2014  WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 1 GRUDNIA 2014r..w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. 1118 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2014.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2014
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2014
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2014  
 • ZARZĄDZENIE NR 61/14  WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW  Z DNIA    08 września 2014 roku  w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy   w Nowym Duninowie.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/14    WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW  Z DNIA  14 sierpnia 2014 roku  w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego.
 • ZARZĄDZENIE NR 56/14 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 6 sierpnia 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 • Zarządzenie Nr 50/14  WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW    w z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Duninowie .
 • Zarządzenie Nr 49/14   WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW  z dnia 28.07.2014 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 48/14   WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA   28.07.2014 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. .
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 14 lipca 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  27 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • Z a r z ą d z e n i e Nr 39/14      WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW    Z DNIA  16.06.2014 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 3 maja 2014 roku 
 • ZARZĄDZENIE 37/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 10 czerwca 2014 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  9 czerwca 2014 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół   w Nowym Duninowie 
 • ZARZĄDZIE NR 33/2014      WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA   28 maja 2014 roku  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
załącznik nr 1 do zarządzenia 33/2014
 • ZARZĄDZENIE  NR 32/2014   WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  23 maja 2014 roku   w sprawie: odwołania Pani Elżbiety Bronieckiej ze stanowiska Dyrektora   Szkoły Podstawowej w Soczewce.
 • ZARZĄDZENIE  NR 31/2014  WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  23 maja 2014 roku   w sprawie: odwołania Pana Pawła Adamkowskiego ze stanowiska Dyrektora   Publicznego Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Nowym Duninowie .
 • ZARZĄDZENIE  NR 30/2014   WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 23 maja 2014 roku   w sprawie: odwołania Pani Ewy Romańskiej ze stanowiska Dyrektora   Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Nowym Duninowie ze szkołą filialną w Lipiankach.
 • ZARZĄDZENIE  NR 29/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  23 maja 2014 roku   w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy   w Nowym Duninowie.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA    23 maja 2014 roku  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA   22 maja 2014 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 24/14 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNA   12.05.2014 roku   w sprawie: zmiany Zarządzenia 23/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 05.05.2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  05.05.2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  25 kwietnia 2014 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  25 kwietnia 2014 roku  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNI A 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowi
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  31 marca 2014 roku  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  z dnia 31 marca 2014 roku  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2014 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 17 marca 2014 roku w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.
załącznik nr 1 do zarządzenia 16/2014
załącznik nr 2 do zarządzenia 16/2014
załącznik nr 3 do zarządzenia  16/2014
tabela do zarządzania nr 16/2014 • ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA  11 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pn."Upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014"
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA z dnia 21 lutego 2014r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Pobierz: Załącznik do Zarządzenia nr 9/2014 (w formacie pdf)

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 31 stycznia 2014 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014 i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. Wraz z załącznikami
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 27 stycznia 2014 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2014
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2014
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2014

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA   7 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok.


 • ZARZĄDZENIE NR 2/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 7 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014r.
 • ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW Z DNIA 15 stycznia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2014.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 10:40:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 10:40:40
 • Liczba odsłon: 573
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411270]

przewiń do góry