XXI SESJA RADY GMINY - 28 grudnia 2012r.

 • Uchwała nr 164/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2013r. wraz z załącznikami. 
 • Uchwała 163/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012r.W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019.
załącznik nr 1 do uchwały 163/XXI/12
załącznik nr 2 do uchwały nr 163/XXI/12
            załącznik do uchwały 162/XXI/12

XX SESJA RADY GMINY - 19 grudnia  2012 r.
 • Uchwała nr 159/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r.  Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
                załącznik do uchwały nr 159/XX/12
 • Uchwała nr 158/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                 załącznik do uchwały nr 158/XX/12
 • Uchwała nr 157/XX/12 z dnia 19grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Duninów
 • Uchwała nr 156/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
 • Uchwała nr 155/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 • Uchwała nr 154/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała nr 153/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała nr 152/XX/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów

XIX SESJA RADY GMINY
- 23 listopada  2012 r.                załącznik do uchwały nr 150/XIX/12
 • Uchwała nr 149/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2013.
 • Uchwała nr 148/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r.w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na obwody głosowania
 • Uchwała nr 147/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
 • Uchwała nr 146/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r.w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2013 rok.
 • Uchwała nr 145/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
 • Uchwała nr 144/XIX/12 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
XVIII SESJA RADY GMINY - 24 października  2012 r.
 • Uchwała nr 142/XVIII/12 z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów
               załącznik do uchwały nr 142/XVIII/12
XVII SESJA RADY GMINY - 28 września 2012 r.
 • Uchwała nr 141/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa Czesławę i Antoniego Czaplickich na Wójta Gminy.
 • Uchwała nr 140/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz
  niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 139/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
                załącznik do uchwały nr 139/XVII/12
 • Uchwała nr 138/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie
 • Uchwała nr 137/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała nr 136/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników.
  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 135/XVII/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowy Duninów na okręgi wyborcze.
XV SESJA RADY GMINY - 22 sierpnia  2012 r.
 • Uchwała nr 134/XVI/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Uchwała nr 133/XVI/ z dnia 22sierpnia 2012r. w sprawie Zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012r.
                  załącznik do uchwały nr 133/XVI/12
 • Uchwała nr 132/XVI/12 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2018.
XV SESJA RADY GMINY - 21 czerwiec 2012 r.
 • Uchwała nr 131/XV/2012 z dnia 21 czerwiec 2012r. w sprawie Zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów  2012r.
 • Uchwała nr 130/XV/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2014-2018.
 • Uchwała nr 129/XV/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. ,,Aktywna integracja w Gminie Nowy Duninów" współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
XIV SESJA RADY GMINY - 1 czerwiec 2012 r.
 • Uchwała nr 128/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011r, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 • Uchwała nr 127/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
 • Uchwała nr 126/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 115/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na ternie Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 125XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 124/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Duninów na prace
  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych
  wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 123/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r.w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014"
 • Uchwała nr 122/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy społecznej w Nowym Duninowie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
 • Uchwała nr 121/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
               załącznik do uchwały nr 121/XIV/12
 • Uchwała nr 120/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2018
 •  Uchwała nr 119XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
 • Uchwała nr 118/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 • Uchwała nr 117/XIV/12 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
XIII SESJA RADY GMINY - 30 marzec 2012 r.
 • Uchwała nr 116/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Nowy Duninów” .
 • Uchwała nr 115/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów”.
 • Uchwała nr 114/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w   Gminie Nowy Duninów.
 • Uchwała nr 113/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie   określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
 • Uchwała nr 112/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 • Uchwała nr 111/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok .
 • Uchwała nr 110/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzającej finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .
 • Uchwała nr 109/XIII/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

XII SESJA RADY GMINY - 17 luty 2012 r.

 • Uchwała nr 107/XII/12 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zgody na lokalizację miejsca pamięci narodowej w miejscowości Lipianki.
 • Uchwała nr 106/XII/12 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowościach: Nowy Duninów, Trzcianno i Stary Duninów, zajętych pod drogi gminne.
 • Uchwała nr 105/XII/12 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2009-2013 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
 • Uchwała nr 104/XII/12 z dnia 17 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.
  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-15 14:51:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 12:18:45
 • Liczba odsłon: 738
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411268]

przewiń do góry