• Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2013 rok - pobierz plik
 • Zarządzenia nr 53/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji Kasy w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie i stanu zapasów w dniu 31 grudnia 2012 r.
 • Zarządzenie nr 52 / 2012 Wójta Gminy nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 51/2012  Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 grudnia 2012 roku. w sprawie : realizacji ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 20 grudnia 2012 roku
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie :powołania gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia "Gminnego Konkursu na temat przemocy "
                    załączniki do zarządzenia nr 49/2012

 • Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 47/2012   Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 ro ku
 • Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 26 listopada 2012 roku
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 listopada 2012 roku
  Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
załączniki do zarządzenia nr 44/201
 • Zarządzenie nr 43/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie : zmiana członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2013-2019.
 •   Z arządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia  31 października 2012 roku wraz z załącznikiem.

  w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Duninów Nr 5/2009 z dnia 21.01.2009 roku w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie”.

 • Zarządzenie 40 /2012 Wójta G miny Nowy Duninów z dnia 31 października 2012 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
załączniki do zarządzenia nr 40/2012
 • Zarządzenie 39/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 26 października 2012 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
zał ączni ki do zarządzenia nr 39/2012
 • Zarządzenie nr  38/2012 Wójta  Gminy Nowy Duninów z dnia 25 października 2012 roku
  w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 37/2012   Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012 roku Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
załącznik do zarządzenia nr 37/2012
 • Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 21 września 2012r.w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia  19 września 2012r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia obronnego, na terenie Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 34 /2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 j.t .) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.

załącznik do zarządzenia nr 34/2012

załącznik do projektu - Program współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013.

 • Zarządzenie nr 33/2012   Wójta Gminy Nowy Duninów  z dnia 12 września 2012 r. w sprawie : odwołania członka i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 sierpnia 2012r.Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 32/2012

 • Zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2009 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia
  12.11.2009 r. dot. zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy
  środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków
  higieny osobistej.
 •   Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów y dnia 23 sierpnia 2012r.w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok 
 • Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09 sierpnia 2012 r.Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 28/2012

 • Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 06 sierpnia 2012r.w sprawie przedstawienia informacji:

  -         o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 rok

  -         o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 rok

  -         z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej

  -         z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

załącznik do zarządzenia nr 27/2012

załącznik nr 1 do zarządzenie nr 27/2012

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2012

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2012

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/2012

 • Zarządzanie nr 26/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok
 • Zrządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 27 lipca 2012r. Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 25/2012.

 • Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

załącznik do zarządzenia nr 24/2012.

 • Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska   Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie .
 • Zarządzenia 22/2012  Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 czerwca 2012.Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 22/2012

 • Zarządzenie nr  21/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie : zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 czerwca 2012 r.  w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie.
 • Zarządzenia nr 19/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 maja 2012r.Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 19/2012.

 • Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia z dnia 15 maja 2012 r.
  w sprawie: dokonania przeglądu technicznego hydrantów sieci wodociągowej na terenie
  Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania  doraźnej Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2012 roku.w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.
 • Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej
 • Zarządzeni nr  14/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 kwietnia 2012r.Zmieniającą uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok.

załączniki do zarządzenia nr 14/2012.

 • Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2012-2018.
załączniki do zarządzenia nr 13/2012
 • Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011   rok.
 • Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r., położonych na obszarze Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2012.” wraz z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w   Nowym   Duninowie wraz z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie   określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Nowy Duninów.
 • Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2012.
 • Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem prowadzenia sekcji piłki nożnej na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2012 i o kreślenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej wraz z załącznikiem.
 • Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie  określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu gminy Nowy Duninów oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji wraz z załącznikami.
 • Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego urzędu samorządu terytorialnego na  2012 rok.
 • Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych  jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-08 10:37:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 10:37:52
 • Liczba odsłon: 473
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430192]

przewiń do góry