Zgodnie z art. 11b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, działalność organów gminy jest jawna, jawność obejmuje zwłaszcza prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.


Do protokółów z posiedzeń organów Gminy oraz Komisji Rady Gminy, mieszkańcy Gminy mają dostęp w siedzibie Urzędu Gminy, za wiedzą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, odpowiednio Wójta lub Zastępcy Wójta i w obecności pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za ich przechowywanie.

 

W trakcie obrad lub nie później niż na następnej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.


Protokół, powinien więc odzwierciedlać jedynie jej przebieg - nie może zawierać niczego ponad to, co miało miejsce w czasie sesji. Powinien w szczególności zawierać:

 1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numer uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

 2. stwierdzenie prawomocności i posiedzenia,

 3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

 4. odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

 5. uchwalony porządek obrad,

 6. przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszeń, jak również uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

 7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”,

 8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

 9. podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.


Podstawa prawna:


 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego, z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 grudnia 2008 roku, Nr 219 poz 9417)

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Błaszczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-06 10:44:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzegorz Błaszczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 11:04:46
 • Liczba odsłon: 1112
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430206]

przewiń do góry