Nowy Duninów, dn. 3 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem chorobą COVID-19 (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Nowy Duninów, na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z poźn. zm.) od środy 4 listopada 2020 r (godzina 9.00) do odwołania Wójt Gminy Nowy Duninów ogranicza pracę Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach pilnych i szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, możliwe jest skorzystanie ze zorganizowanego na parterze Urzędu Gminy Punktu Obsługi Interesanta.

W Punkcie Obsługi Interesanta Interesanci będą obsługiwani pojedynczo, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

========================================

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

 • drogą elektroniczną poprzez adres mailowy:  ug@nowyduninow.info.pl
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:  /ugnowyduninow/skrytka
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: www.ugnowyduninow.bip.org.pl w zakładce „Urząd Gminy” i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy.

Osoby z objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura, proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie i kontakt za pomocą jednej z w/w form.

Kasa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od   8.00 do 14.00, w środy od 9.30 do godz. 16.00. Przy kasie może znajdować się tylko jeden interesant.

Obsługa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie musi odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas obsługi to:

 1. osoby będą wchodziły do Urzędu i obsługiwane będą pojedynczo;
 2. każda osoba przed wejściem do Urzędu i przed wyjściem z Urzędu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk;
 3. każda osoba przebywająca na terenie Urzędu jest zobowiązana do noszenia maseczki ochronnej;
 4. osoby oczekujące na wejście do Urzędu mają obowiązek zachowania co najmniej dwumetrowego dystansu między sobą.

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie czynny bez zmian z zastrzeżeniem: przy obu kasach może znajdować się tylko jeden interesant.

Numery telefonów do UG:

Sekretarz Gminy tel. 24 261 – 02 – 72 w. 103

Skarbnik Gminy tel. 24 261 – 02 – 72 w. 104

Urząd Stanu Cywilnego tel. 24 261 – 02 – 36 w. 107

Inspektor RODO/ Koordynator ds. dostępności tel. 24 261 - 02 - 36 wew. 117

 

Referat Finansowy :

Księgowość  tel. 24 261 – 02 – 36 w. 114

Podatki tel. 24 261 – 02 – 36 w. 105

Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami tel. 24 261 – 02 – 36 w. 122

Ewidencja działalności gospodarczej  tel. 24 261 – 02 – 36 w. 115

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Gospodarka odpadami tel. 24 261 – 02 – 36 w. 122

Rolnictwo, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska i Planowanie Przestrzenne tel. 24 261 – 02 – 36 w. 113

Inwestycje, Gospodarka Komunalna i Zamówienia Publiczne

tel. 24 261 – 02 – 36 w. 110

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Sekretariat, Archiwum Zakładowe tel. 24 261 – 02 – 36 w. 101

Ewidencja Ludności tel. 24 261 – 02 – 36 w. 107

Promocja, Turystyka, Sport, Informatyka, Teleinformatyka

tel. 24 261 – 02 – 36 w. 116

Obrona Cywilna tel. 24 261 – 02 – 36 wew. 108

Biuro Rady tel. 24 261 – 02 – 36 wew. 111

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 24 261 – 02 – 36 w. 109 

Nowy Duninów, dn. 10.08.2020 r.
 
SE.2344.2.2020.KS
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1282) wójt gminy ustalił dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy Nowy Duninów dzień wolny od pracy w dniu 17 sierpnia 2020 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. w sobotę 15 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym Urząd Gminy w Nowym Duninowie w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.
==========================================================================
Nowy Duninów, dn. 22 lipca 2020 r.
SE.042.1.2020.KS

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. - szczegóły
=======================================================================

Nowy Duninów, 15.06.2020 r.

RG.0640.1.2020.MD

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r., o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca   2020 r.

Kandydaci   na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, pok. nr 7 gdzie podają swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020) podczas rejestracji w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER).

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych w danej gminie;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


==========================================================================

25.05.2020 r.

 

SE.0050.1.2020.KS

OGŁOSZENIE Nr 4/2020

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 25 maja 2020 r.

Z uwagi na stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, n a podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878), ogłasza się, że od poniedziałku 25 maja br. Urząd Gminy w Nowym Duninowie przywraca bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności.

Obsługa interesantów realizowana będzie w godzinach pracy Urzędu: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=177,Urz%C4%85d%20Gminy

Kasa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie czynna będzie: pn.-pt. w godz. 8 00 -14 00 , w środę w godz. 9 30 -16 00 .

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie czynny będzie: pn.-pt. w godz. 7 00 - 14 15 , w środę w godz. 9 00 - 16 15 .

Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

W szczególności obowiązuje:

1)                  dopuszczalna liczba interesantów w jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie, nie większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

2)                  zakrywanie przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa;

3)                  noszenie rękawiczek ochronnych lub dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji przed wejściem i opuszczeniem Urzędu;

4)                  zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu pomiędzy osobami.


Jednocześnie, rekomenduje się załatwianie spraw:

- drogą elektroniczną poprzez adres mailowy:  ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /ugnowyduninow/skrytka

- za pośrednictwem operatora pocztowego

- telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=177,Urz%C4%85d%20Gminy

Osoby z objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura, proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie
i kontakt za pomocą jednej z w/w form.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 ==========================================================================

 

21.05.2020 r.

ODMROŻENIE TERMINÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wójt Gminy Nowy Duninów informuje,

że terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu  COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Informacje szczegółowe:

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa                             SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), na mocy której, w art. 46 pkt 20 uchylono art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), których przepisy przewidywały wstrzymanie rozpoczęcia bądź zawieszenie biegu między innymi terminów administracyjnych.

Ponadto, w myśl art. 68 ust. 6 w/w ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art.15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie, w myśl art. 68 ust.7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

KOMUNIKAT dotyczący zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 - pobierz plik pdf

Nowy Duninów, dn. 05 maja 2020 r.

W związku z decyzją rządu o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, Wójt Gminy Nowy Duninów zlecił przeprowadzenie rozeznania na temat ewentualnej liczby dzieci, którym konieczne byłoby zapewnienie opieki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce.

Z dokonanego rozeznania wynika, że 99% rodziców nie zdecyduje się na posłanie dziecka do oddziału przedszkolnego od dnia 6 maja 2020 r. i zapewni dziecku opiekę we własnym zakresie.
W związku z powyższym, podjęta została decyzja o zawieszeniu od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce.

Wskazane odziały przedszkolne, w w/w okresie, swoje zadania w dalszym ciągu realizować będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie, mając na uwadze możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych od dnia 25 maja 2020 r., w placówkach szkolnych na terenie gminy Nowy Duninów podjęte zostały już działania mające na celu wdrożenie rządowych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników.

Informujemy, że w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja 2020 r. będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 roku życia.

=========================================================================

SE.0050.1.2020.KS

OGŁOSZENIE Nr 2/2020

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

  z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 i 750), ogłasza się, że od poniedziałku 4 maja br. (godzina 8 00 ):

 

 1. K asa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od   8 00 do 12 00 , w środę od 9 00 do 13 00 ;
 2. Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od   8 00 do 12 00 , w środę od 9 00 do 13 00 .

 

Obsługa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie musi odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas obsługi to:

 

 

 1. osoby będą przyjmowane do Urzędu i obsługiwane pojedynczo;
 2. każda osoba przed wejściem do Urzędu i przed wyjściem z Urzędu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk;
 3. każda osoba przebywająca na terenie Urzędu jest zobowiązana do noszenia maseczki ochronnej;
 4. osoby oczekujące na wejście do Urzędu mają obwiązek zachowania co najmniej dwumetrowego dystansu między sobą.

 

 Z uwagi na zagrożenie chorobą COVID-19 ( koronawirus ), nadal do odwołania obowiązuje ograniczenie pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Do w/w niezbędnych zadań zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

 

a)     decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

b)    decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.);

 

6. ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)     decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

b)    decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55   z późn. zm.).

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, przy drzwiach wejściowych do Urzędu, nadal udostępniony będzie Punkt Obsługi Interesanta.

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

- drogą elektroniczną poprzez adres mailowy:  ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:   ugnowyduninow/skrytka

- za pośrednictwem operatora pocztowego

- telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: ugnowyduninow.bip.org.pl, w zakładce „Urząd Gminy”.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 

============================================

Nowy Duninów, dn. 28.04.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA

Z uwagi na łagodzenie obostrzeń związanych z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z późn. zm.)

  odwołuje się zakaz

stawiania stoisk handlu obwoźnego na terenie gminy Nowy Duninów.

 Handel musi jednak odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas handlu to:

 1. odległość między stoiskami handlowymi (straganami) nie może być mniejsza niż 1,5 m;
 2. przy jednym stoisku handlowym (straganie) nie może przebywać równocześnie więcej niż 4 klientów, z zachowaniem dwumetrowego dystansu między sobą;
 3. osoby zarządzające stoiskami handlowymi (straganami) są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
 4. osoby kupujące zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia podczas zakupu towarów rękawiczek jednorazowych;
 5. osoby zarządzające stoiskami handlowymi (straganami) są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska obsługi.

  /-/Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak

 

 

16 kwietnia 2020 r.

Komunikat  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pobierz plik

15 kwietnia 2020 r.

Komunikat Starosty Płockiego dotyczące form wsparcia dla przedsiębiorców z terenu powiatu płockiego, które to formy realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Płocku - wejdź

Nowy Duninów, dn. 17 marca 2020 r.

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

W związku z rosnącym zagrożeniem chorobą COVID-19 (koronawirus) w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców gminy Nowy Duninów, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433),  od środy 18 marca br. (godzina 9 00 ) do odwołania Wójt Gminy Nowy Duninów ogranicza pracę Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań    niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach pilnych i szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, przy drzwiach wejściowych do Urzędu, udostępniony zostanie  Punkt Obsługi Interesanta .

Interesanci obsługiwani będą pojedynczo, po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu.

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

- drogą elektroniczną poprzez adres mailowy:  ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:  ugnowyduninow/skrytka

- za pośrednictwem operatora pocztowego

- telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP:  ugnowyduninow.bip.org.pl

 

Kasa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, od środy 18 marca br. będzie nieczynna do odwołania, z wyjątkiem dni zaplanowanych wypłat określonych świadczeń.

Powyższe wypłaty świadczeń będą realizowane wyłącznie w godzinach od 8 00  do 11 00 , w środę od 9 30  do 12 30 .

Wszelkie opłaty prosimy regulować poprzez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych.

Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie, od środy 18 marca br. będzie nieczynny do odwołania.

Klienci, z usług Banku Spółdzielczego w Gostyninie mogą korzystać w jego siedzibie przy ul. Rynek 4/5, Gostynin.

Zasady obsługi interesantów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie znajdują się na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, w zakładce  GOPS w Nowym Duninowie .

 

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 

=================================================

KOMUNIKAT

Starosta Płocki zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego , w  związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ) .

Decyzja ta ma  na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług. Usługi będą świadczone na odległość poprzez telefon oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Zawieszenie działalności  następuje na okres od 13.03.2020r. do odwołania. Starosta Płocki wyda odrębny Komunikat o przywróceniu dotychczasowego harmonogramu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail starostwo@powiat.plock.pl , fax 24 267 68 48 lub przez skrzynkę ePUAP na adres: 59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ).

Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu 24 267 67 76 .

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - pobierz plik pdf.

=================================================

Nowy Duninów, dn. 12 marca 2020 r.

K O M U N I K A T

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne w okresie rosnącego ryzyka epidemiologicznego, Wójt Gminy Nowy Duninów podjął decyzję o czasowym ograniczeniu obsługi w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.

W związku z powyższym, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i GOPS do załatwiania wyłącznie spraw pilnych oraz koniecznych i jeżeli tylko jest to możliwe, korzystanie z obsługi internetowej lub telefonicznej . W szczególności, prosimy                   o dokonywanie wszelkich opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych i poszczególnych Referatów są dostępne w BIP: Telefony kontaktowe - otwórz

Jednocześnie informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie, Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce, Świetlica Socjoterapeutyczna w Soczewce, Klub Senior+ w Soczewce zostają całkowicie zamknięte dla uczestników.

O wszelkich dalszych działaniach, czy ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco, na stronie internetowej i w BIP Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

=================================================

24.01.2020 r.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  Poz. 2188 ze zm.) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie, iż w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok. 16.

Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

1.  Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

2.  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
 

Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

 

===========

19.12.2019

OGŁOSZENIE - TRANSPORT ZBIOROWY

 • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów - Miasta Płock- pobierz plik pdf
 • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Włocławek - Gminy Nowy Duninów - Miasta Płock  - pobierz plik pdf
===================================

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Nowym Duninowie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu Gminy Nowy Duninów w roku 2019 na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów.


Termin składania wnioskó w: do końca sierpnia 2019 r.

Prosimy o dostarczenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie 30 sierpnia br. do godz. 15.00                                

Szczegółowe zasady, zakres i przedmiot   udzielanych dotacji znajdują się w załączonej uchwale (oraz zmiany do uchwały), wnioski należy sporządzić wg załącznika nr 1 do uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym). Składane wnioski muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela.             

Wnioski przesyłać (decyduje data wpływu) lub przekazywać na adres:

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy   Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia   19 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów - pobierz plik

 

Uchwała Nr 58/X/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia   19 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad   udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów - pobierz plik

Uchwała Nr 27/V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia   19 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad   udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów - pobierz plik

 

==========================================

Nowy Duninów, 3.07.2019

Uwaga

W związku z raportem nr 5 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, według którego na terenie Gminy Nowy Duninów wystąpiło zjawisko suszy rolniczej, informujemy iż dodatkowymi uprawami szacowanymi są: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik oraz rośliny strączkowe .

Bardzo prosimy o wpisywanie wszystkich upraw oraz strat.

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 12.07.2019r.

wniosek o oszacowanie szkód:

pobierz plik docx

pobierz plik doc.

monitoring suszy - raporty

 

 

Nowy Duninów, 28.06.2019

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Nowy Duninów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w  gospodarstwach rolnych, z powodu suszy.

 

Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Nowy Duninów suszą zostały objęte: zboża jare, zboża ozime i truskawki

Wszystkie uprawy wykazane jako uszkodzone muszą być zlokalizowane na I kategorii glebowej, tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty Mapa kategorii glebowych IUNG .
 

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

 

Ponadto we wniosku o oszacowanie szkód rolnicy posiadający zwierzęta powinni wpisać rzeczywistą lub prognozowaną sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwę uzyskiwanego produktu zwierzęcego będącego produkcją towarową w gospodarstwie.

 

Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje w terenie. Na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat  w protokole.

 
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, pok. nr 7, lub do pobrania - tutaj
 

Wymagane załączniki:

 1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019. (kopia wniosku do ARiMR)
 2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty. (w przypadku posiadania zwierząt)
Wnioski przyjmowane będą do dnia 10 lipca 2019 r.

 

==========================================

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku o ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego - pobierz plik pdf.

 

27.03.2019 r.

Gmina Nowy Duninów , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych . Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych . Treść ogłoszenia: pobierz plik pdf

 

                                                   =============================

  I N F O R M A C J A !

 Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1340 ze zm. )

Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie

I N F O R M U J E

iż przedłużony został termin składania wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do dnia 01 kwietnia 2019 r.

Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok.16

Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

1.      Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

2.      Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie

od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r.

 

 

=============

19.03.2019 r.

Informujemy, że w dniach 21, 22 i 25 marca 2019 r. (czwartek, piątek i poniedziałek) kasa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1 będzie nieczynna z przyczyn technicznych.

=====================

  31.12.2018 r.

 • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz plik.
 • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - pobierz plik.

=====================

27.08.2018 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 informuje o planowanym na dzień 27 sierpnia br. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051. - pobierz plik obwieszczenia (pdf)

 ==================================================

W terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia zainteresowane osoby lub instytucje będą mogły zapoznać się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia ww. planu na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie http://warszawa.rdos.gov.pl/projektu-pois-05-03-00-00-285-10 oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

 
 
     
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - pobierz

==================================================

No wy Duninów, 28.06.2018

 Szanowni Rolnicy

 Urząd Gminy w Nowym Duninowie informuje rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy rolniczej o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w uprawach w terminie do 16 lipca 2018 roku, w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 roku. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie , pok. nr 7, czynny w godzinach pracy urzędu Pn, Wt, Cz. Pt. 7.00-1500 i Śr. 900-1700, u sołtysa lub


 

 

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - transport zbiorowy
Załączone pliki:
uchwala_nr_126_xiv_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data dodania: 2020-10-09 11:15:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09 11:15:44
ogloszenie_transport_publiczny_gmina_nowy_duninow - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: OGŁOSZENIE
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Michalska Dominika
 • Data dodania: 2020-12-31 10:32:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 10:32:20
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Stawicka Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-24 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Michalska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 10:44:22
 • Liczba odsłon: 73648
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430335]

przewiń do góry