• Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2020 rok. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2019  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok - pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2019 - pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87 - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2019 rok. - pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 grudnia 2019  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok. - pobierz plik doc
 • Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie metodą weryfikacji. - pobierz plik doc
 • Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2019 rok - pobierz plik doc
 • Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 listopada 2019  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok - pobierz plik
 • Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2020 rok. - pobierz plik docx
 • Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Nowy Duninów na 2019 rok. - pobierz plik doc
 • Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 listopada 2019  roku zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok - pobierz plik doc.
 • Zarządzenie 77/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie - pobierz plik doc

 • Zarządzenie   Nr  76/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia   13 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2020-2026. - pobierz plik doc.

 • Zarządzenie nr 75/2019 Wójta gminy Nowy Duninów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia  ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Pobierz plik
  • Załącznik do zarządzenia nr 75/2019 - Regulamin pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Pobierz plik
 • Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2020 - pobierz plik pdf.
  • Załącznik do Zarządzenia nr 64/2019: Projekt uchwały z projektem Programy współpracy - pobierz plik pdf
   • załącznik nr 2 do projektu uchwały (załącznik do zarządzenia nr 64/2019) - pobierz plik docx

 • Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz plik docx

 • Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia    13 sierpnia   2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok, z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej , z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

 • Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy nowy Duninów - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 05 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce - pobierz plik pdf  
 • Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów - pobierz plik pdf  
 • Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta gminy Nowy Duninów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze szkołą Filialną w Soczewce. - pobierz plik pdf.
 • Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 16 lipca 2019 r. zamieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców - pobierz plik pdf.
 • Zarządzenie Nr 49 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze szkołą Filialną w Soczewce. - pobierz plik pdf.
 • Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów - pobierz plik pdf.
 • Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 17 czerwca 2019 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Nowym Duninowie z załącznikiem. - pobierz plik pdf

 • Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 maja 2019r. w sprawie stawki za korzystanie z anteny zbiorczej w lokalach mieszkalnych położonych w  budynku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w  Nowym Duninowie  oraz wyboru stawki za gospodarowanie odpadami  stałymi w lokalach mieszkalnych położonych w budynku komunalnym przy ul. Słonecznej 2 w Nowym Duninowie - pobierz plik
 • Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
 • Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór realizatora programów zdrowotnych w 2019 r. pn. „ Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez gminę Nowy Duninów” i pn. „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.” - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r. - pobierz plik
 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 7. Załącznik nr 7 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 8. Załącznik nr 8 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 9. Załącznik nr 9 do ogłoszenia - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”

 • Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - pobierz plik pdf

 • Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z 2018 rok - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia12 marca w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2019 z załącznikami - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 19/2019 Wójta gminy Nowy Duninów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 15/2019 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 18 lutego 2019.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2019 roku. - pobierz plik pdf
 • Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów
 • Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 14 lutego 201 9 roku   w sprawie:   zwołania zebrań wiejskich dla wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Nowy Duninów. Pobierz plik pdf.

 • Zarządzenie nr 11 /2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 09 lutego 2019 roku w  sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Nowy Duninów. - pobierz plik

 • Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24.01.2019 roku  w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i   dokonywania innych czynności w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego. - pobierz plik pdf

 • Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie:  określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów.
 • Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mirosław Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-02 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-08 12:36:59
 • Liczba odsłon: 358
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1411519]

przewiń do góry