Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

                              

Kierownik referatu - Katarzyna Majchrowska

tel. (0 24) 261 – 02 – 36 wew. 116  lub 512 372 522

 • Sekretariat tel. (0 24) 261 – 02 – 36 wew. 101

Iwona Misiak - Inspektor ds.organizacyjnych

 • Promocja tel. (0 24) 261 – 02 – 36 wew. 116

Katarzyna Majchrowska - Kierownik OiSO

 • Ewidencja Ludności tel. (0 24) 261 – 02 – 36  wew. 107 lub 512 372 521

Anna Morawska - Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych 

 • Zarządzanie Kryzysowe tel. (0 24) 261 – 02 – 36 wew. 108 lub 512 579 142

Anna Chojnacka - Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 • Biuro Rady tel. (0 24) 261 – 02 – 36 wew. 111 lub 512 372 519

Magdalena Kalwas - Inspektor ds.obsługi rady gminy i spraw niejawnych


Opiekun dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół - Bogumiła Dzierbicka, tel. 733 651 583

Opiekun uczniów dowożonych do szkół - Mariola Szulczewska

Kierowca autobusu- Mirosław Szymański  tel. 512 372 518

Kierowca busa - Krzysztof Szulczewski tel. 506 613 506  


Do podstawowego zakresu działania referatu należy:

1.       Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz prawidłowej obsługi obywateli.

2.       Prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń.

3.       Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

4.       Zapewnienie prawidłowych warunków bhp i p. poż.

5.       Zaopatrywanie w materiały biurowo kancelaryjne, prasę, pieczęcie służbowe.

6.       Prowadzenie archiwum zakładowego.

7.       Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu. Przekazywanie ich referatom do załatwienia wg właściwości.

8.       Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Samorządu Terytorialnego i referendów.

9.       Prowadzenie rejestrów umów-zleceń Urzędu.

10.   Nadzorowanie utrzymania wyglądu i estetyki pomieszczeń biurowych.

11.   Prowadzenie obsługi Rady Gminy i jej organów, podlegając w tym zakresie Przewodniczącemu Rady Gminy.

12.   Terminowe przekazywanie uchwał Wojewodzie.

13.   Współpraca z radami sołeckimi.

14.   Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych oraz nadzorowanie jednostek organizacyjnych realizujących te zadania na terenie Gminy.

15.   Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem akcji ratowniczych, usuwaniem materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

16.   Prowadzenie kancelarii Urzędu, kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających i wysyłających.

17.   Prowadzenie kancelarii tajnej z zachowaniem szczególnych przepisów oraz ochronę informacji niejawnych.

18.   Organizowanie prawidłowego przyjmowania i załatwiania interesantów oraz udzielanie właściwej i wyczerpującej informacji.

19.   Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax).

20.   Prowadzenie i udostępnianie książki kontroli.

21.   Prowadzenie rejestrów Zarządzeń Wójta.

22.   Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem.

23.   Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

24.   Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

25.   Wydawanie zaświadczeń – prowadzenie rejestru.

26.   Wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem R.P. oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.

§          zarządzanie ewakuacją ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

§          organizowanie akcji ratunkowych na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową,

§          organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

§          organizowanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.

27.   Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela:

§          nadzorowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie ich organizacji i funkcjonowania,

§          organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,

§          opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół,

§          ocenianie stanu bazy lokalowej, wyposażenia szkół oraz planowanie potrzeb w tym zakresie,

§          wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji placówek oświatowych, opracowywanie dokumentów z tym związanych,

§          sprawdzanie zgodności z prawem statutów placówek oświatowych,

§          określanie w porozumieniu z Kuratorium Oświaty granic obwodów szkolnych.

 1. Nadzór nad prawidłowością zapewnienia opieki lekarskiej w Gminie.
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej.
 3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Przy załatwieniu spraw Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich używa symbolu OiSO.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Majchrowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-26 14:43:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Majchrowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-26 14:43:17
 • Liczba odsłon: 1155
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1429290]

przewiń do góry